Skip to main content

A Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.


B Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een met de opdrachtnemer verbonden, met goedvinden van de opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde rechtspersoon, personenvennootschap of deskundige.


C Aanbiedingen en offertes
1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3 Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege evenals verzend-, vervoers-, en eventuele verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

D Aanvang en duur van de overeenkomst
1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


E Uitvoering opdracht
1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn vangt aan op het moment dat opdrachtnemer alle relevante informatie heeft ontvangen van opdrachtgever en, indien van toepassing, opdrachtgever aan opdrachtnemer een voorschot heeft voldaan.

2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3 Opdrachtnemer voert de opdracht uit, als een bekwame en redelijk handelende vakgenoot, het een en ander overeenkomstig van toepassing zijnde gedrag- en beroepsregels.

4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van opdrachtnemer.

5 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in aanvullende opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.


F Overmacht
1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2 Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.


G Honorarium
1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.


H Betaling
1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in door opdrachtnemer aangegeven gangbaar geld, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nader sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de hoogste wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de andere rechten die opdrachtnemer heeft.

3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


I Eigendomsvoorbehoud
1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


J Garantie
1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3 De onder 1. genoemde garantie geldt voor zaken gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor onderdelen en reparaties gedurende een periode van 3 maanden na levering.

4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich al nu de vervangende zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6 Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.


K Incassokosten
1 Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.


L Reclame
1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Verzuim van de opdrachtnemer heeft verval van recht tot gevolg.

2 Opdrachtnemer heeft, in geval van een terecht ingestelde reclame, de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het voor de opdrachtgever kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever al betaald honorarium.

3 Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


M Aansprakelijkheid
1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste 1 maal het bedrag van het honorarium zoals dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor die opdracht is gefactureerd in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de tekortkoming. Ten aanzien van schade verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door bij de opdrachtgever gedetacheerde medewerkers van opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste drie maanden honorarium zoals dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor de opdracht is gefactureerd in het tijdvak van de tekortkoming.

2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk naar het oordeel van de opdrachtnemer, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per gebruikelijke post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, in ieder geval indien de aanspraak is ontstaan door toedoen van het verstrekken van gegevens die in strijd zijn met de werkelijkheid, tenzij opdrachtgever aantoont dat de aanspraak geen verband houdt met de verstrekte gegevens of indien sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

6 Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van opdrachtnemer is opdrachtgever in geen geval aansprakelijk.


N Opzegging
1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits als voorwaarde dat de reeds gemaakte kosten (aanschaf van materialen) door opdrachtgever, na ondertekening van de offerte volledig worden vergoed evenals 15% van het overige offertebedrag.

2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3 Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd, is hij gehouden opdrachtgever met redenen omkleed mede te delen welke gronden ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen hetgeen de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

4 Bepalingen van deze voorwaarden waarvan de strekking is dat deze ook na beëindiging van de opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

5 Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht te ontbinden in het geval opdrachtnemer tekortschiet.


O Verval van rechten
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval eenn jaar na met moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


P Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van het ressort waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingerichte permanente arbitragecommissie.